Základní údaje o projektu

Město Domažlice je téměř celé odkanalizováno. Odpadní vody jsou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod, která se nachází v jihovýchodní části města Domažlice na pravém břehu toku Zubřina.

V rámci projektu je navržena dostavba kanalizace v lokalitách U Tří vrb, U Cihelny a Dolejší předměstí. Dále je ve městě navržena rekonstrukce kanalizace. Její rozsah byl stanoven generelem kanalizace, který byl dokončen v roce 2004. V rámci jeho zpracování byl posouzen jak technický stav kanalizace, tak i kapacita stok.

Dále projekt řeší intenzifikaci ČOV Domažlice tak, aby byla schopna splnit emisní limity na odtoku dané Nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003Sb. a směrnicí Rady 91/271 EEC v kategorii 10 000 až 100 000 EO. V rámci intenzifikace bude modernizováno mechanické předčištění, vybudována nová biologická linka s úplným odbouráváním nutrientů a rekonstruováno kalové hospodářství ČOV.

Rovněž bude v rámci projektu rekonstruována a doplněna vodovodní síť města. Výstavba vodovodní sítě bude probíhat zároveň s pokládkou kanalizace, Souběžnou výstavbou bude omezen na minimum vliv stavby na obyvatele.

Základní údaje o projektu
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.