Účel a cíle projektu

Dále uvedené cíle budou dosaženy výstavbou nové splaškové respektive jednotné kanalizace a rekonstrukce stávající kanalizace v rámci tohoto projektu a následným čištěným odpadních vod z města na ČOV Domažlice. Součástí tohoto projektu je rovněž výstavba a rekonstrukce vodovodní sítě města. Výše uvedená opatření umožní připojení nových obyvatel, kteří nejsou v současné době na kanalizaci a ČOV připojeni.


SOUHRNNÉ CÍLE PROJEKTU

  • Zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod od znečišťovatelů a čištěných na čistírnách odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů České republiky a směrnice Rady č. 91/271/EEC o zacházení s městskými odpadními vodami.
  • Nápravu stavu vodovodní sítě ve městě Domažlice
  • Zlepšení kvality vody v řece Zubřině, Radbuze, Berounce a Vltavě
  • Podpora ekonomického rozvoje oblasti

 

KONKRÉTNÍ CÍLE PROJEKTU

  • Výstavba nové splaškové kanalizace pro část města Domažlice, což umožní napojení nových 700 obyvatel v roce 2011.
  • Intenzifikace ČOV Domažlice s celkovým návrhovým počtem 20.000EO celoroční průměr (60gBSK5/EO.d) v cílovém návrhovém roce 2033.
  • Celkové množství obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV bude v roce 2011 činit 10 810 což je cca 99% ze současného počtu obyvatel.


OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY

  • Připojení nových 700 obyvatel na stokovou síť a ČOV povede ke snížení množství nečištěné odpadní vody a snížení celkového znečištění vnášeného do recipientů.
  • Vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj obce a regionu
  • Napomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany EU.
Účel a cíle projektu
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.