říjen 2010

V měsíci říjnu 2010 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu:

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- SO 3.03 Stoka AF 1 - Chrastavická

 • Obnova zpevněných povrchů a terénní úpravy.

- SO 3.03 Stoka AF - Chrastavická

 • Shybka pod bezejmeným potokem v délce 15,1 m.
 • Zemní práce, kompletace potrubí v délce cca 53 m.
 • Terénní úpravy.

- SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1600 včetně přípojek a šachet celkem 57,75 bm.
 • o Zemní práce, pokládka a kompletace betonového potrubí DN 1600 včetně propojovací šachty, celkem 21,28 bm.

SO 3.10 Stoka BB – Břetislavova

 • o Odstranění asfaltů, zemní práce a pokládka šachty včetně šoupátka

SO 3.11 Stoka BD - Břetislavova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 500 v délce 47,3 m včetně šachet

SO 3.13 Stoka BE - Voborníkova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 300 v délce 114,4 m včetně šachet

SO 3.16 Stoky BJ, BJ-1 - Chodská

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí sklolaminát DN 800 v délce 82,9 m včetně šachet

SO 3.23 Stoka CA – Prokopa Velikého

 • o Odstranění asfaltů a zemní práce

SO 3.24 Odlehčovací komora OK1C – Prokopa Velikého

 • o Zemní práce, rekonstrukce a úprava odlehčovací komory
 • o Dokončení konečné úpravy komunikace.

- SO 3.25 Stoka Z - Tovární

 • o Zemní práce, štěrkové lože, podkladní beton a betonářské práce železobetonového koryta, celkem 31,74m.
 • o Uložení potrubí DN 400 do staré kamenné stoky, osazení šachty, přepojení přípojek a zapopílkování prostoru mezi starým a novým potrubím, celkem cca 53m.

- SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • Hloubení stavební jámy retenční nádrže, začištění dna, štěrkopískový podsyp, podkladní beton, vázání výztuže základové desky, betonáž základové desky, vázání výztuže stěn a jejich bednění.

- SO 3.27 Stoka D – Prokopa Velikého

 • Obnova zpevněných povrchů.

- SO 3.29 Stoka AS – louka U Tří vrb

 • Prováděny dokončovací práce, terénní úpravy, čištění šachet a potrubí, betonáž zhlaví šachet, úklid staveniště.

- SO 3.31 Výtlak V2

 • Obnova zpevněných povrchů.

- SO 3- 32  ČS 1

 • Zemní práce, podkladní kce, mtž vlastní ČS.

- 3.33 ČS 2

 • Zemní práce, podkladní kce, mtž vlastní ČS. Betonáž dna akumulační nádrže.

- SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – U jezera

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 a šachet, celkem 116,86 bm.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 500 a šachet včetně obnovy opevnění břehu, celkem 62,23 bm.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

- SO 02 - Mánesova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 63 v délce 8,1 m.

- SO 10 – Na Milotově

 • Obnova zpevněných povrchů.

- SO 11 – Mgr. Staška

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 160 v délce 98,7 m.

- SO 12 – Prokopa Velikého

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 90 v délce 183,2 m.

- SO 15 – U Zastávky

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 90 v délce 162 m.

- SO 16 – Judr. A.Žlábka

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110 v délce 93,4 m.

- SO 17 - Voborníkova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 110 v délce 175,4 bm

- SO 18 - Chodská

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110 v délce 46,6 m.

- SO 19 ŘAD SOV-38, propoj SOV-38, SOV-39, SOVK-8, SOV-40, SOVK-9, SOPK-2, SOVK-12 - Břetislavova

 • o SOVK-8 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku od LB-SOVK8-3, celkem 52,9 bm
 • o SOV-40 : Zemní práce, pokládka a kompletace propojení mezi SOV-40 a SOVK-8, celkem 5,1 bm
 • o SOV-38 : Zemní práce, pokládka a kompletace propoje SOV-38, celkem 11,2 bm

- SO 20 ŘAD SOV-41, SOV-42, SOV-52, SOVK-10, SOVK-16 - Havlíčkova, U Elektrárny

 • o SOVK-10 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku od napojovacího bodu, celkem cca 102 bm
 • SOV-41 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku od napojovacího bodu, celkem 97,4 bm

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Vnitřní a vnější omítky
 • Výplně otvorů
 • Provizorní obtok šnekových čerpadel
 • Sádrokartonové podhledy
 • Betonáž klínu střechy
 • Klempířské práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Vnitřní a vnější omítky
 • Výplně otvorů
 • Betonáž klínu střechy
 • Klempířské práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Demontáž technologie
 • Bourací práce

- SO 3-57 Chemické hospodářství

 • Byl proveden topný drát kolem přípojky vody a zásyp rýhy s podkladními vrstvami a betonáží.

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Vnější omítky
 • Betonáž klínu střechy
 • Klempířské práce
 • Výplně otvorů

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Montáž vzduchotechniky.

- SO SO 3.64 Provozní  budova

 • Práce na vnitřních instalacích.
 • Obnova dlažeb a obkladů.
říjen 2010
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.