Červenec 2010

V měsíci červenci 2010 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu:

D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- SO 3.02 Stoka AH, AH-1 – Rohova ul.

 • o Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 400 a DN 300, přípojek a šachet, včetně přípojek a uličních vpustí, celkem 105,99 bm.

- SO 3.03 Stoka AF – Chrastavická ul.

 • o Zemní práce  a pokládka potrubí v délce cca 145 m potrubí, terenní úpravy, pokládka obrubníků a zámkové dlažby a provizorní úprava vjezdů na parkoviště U Všech Svatých.

- SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • o Zemní práce, pokládka a kompletace sklolaminátového potrubí DN1400 včetně přípojek, šachet a uličních vpustí, celkem 67,18 bm.

- SO 3.25 Stoka Z - Tovární

 • o Zemní práce, štěrkové lože, podkladní beton a betonářské práce železobetonového koryta, uložení kameninového žlábku a provedení spádového betonu, včetně přípojek a uličních vpustí. Vnitřní nátěr stěn Antikonem, penetrační nátěr, hydroizolace asfaltovou lepenkou a spádový beton na stropu konstrukce.
 • o Byly dokončeny přeložky kanalizací v ulici Tovární a Srnovo.

- SO 3.27 Stoka D – u židovského hřbitova

 • o Zemní práce a pokládka potrubí PP včetně šachet. Celkem položeno cca 200bm potrubí včetně protlaku a úpravy povrchu vyfrézovaným materiálem

- SO 3.29 Stoka AS – louka U Tří vrb

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 250 a šachet celkem 205,76 bm.

- SO 3.30 Výtlak V1

 • Proveden protlak pod Chrastavickou ulicí.

- SO 3.31 Výtlak V2

 • Zemní práce a pokládka potrubí výtlaku v délce cca 160m včetně protlaku pod křižovatkou k autoškole a 2 ks čisticích šachet

- SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – U jezera

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 500 a šachet celkem 212,7 bm.

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

- SO 07 ŘAD SOV-22, SOV-24 – Dukelská, Šumavská

 • SOV-22 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí pro vodovodní přípojky, celkem 6 bm a 31,6 bm hlavního řadu.
 • SOV-24 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí pro vodovodní přípojky, celkem 90 bm a 27 bm hlavního řadu.

- SO 08 ŘAD SOV 27 – B. Němcové

 • o SOV-27 Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí celkem 86,6 m.

- SO 10 ŘAD SOV-44 – Na Milotově

 • o SOV-44 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku cca 150m

- SO 19 ŘAD SOV-38, propoj SOV-38, SOV-39, SOVK-8, SOV-40, SOVK-9, SOPK-2, SOVK-12 - Tovární, Rohova

 • SOVK-9 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem cca 38,09 bm.
 • SOPK-2 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem cca 49,21 bm.
 • SOVK-12 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí pro vodovodní přípojky, celkem 30 bm.

- SO 20 ŘAD SOV-41, SOV-42, SOV-52, SOVK-10, SOVK-16 - Havlíčkova

 • SOVK-16 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 150,2 bm.

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- SO, PS 3.52 Vypínací a odlehčovací komora

 • o Zásyp odlehčovací stoky, kamenný zához vodoteče
 • o Osazení technologie

- SO 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • o Snížení stropů garáží.
 • o Zastropení místnosti elektrorozvaděčů.

- SO 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • o Betonáž provizorního obtoku.

- SO 3.55 Monoblok

 • o Zemní práce na šachtě měření odtoku.

- SO, PS 3.57 Chemické hospodářství

 • o Montáž kabelových žlabů, bourání betonu.
 • o Osazení dvoupláštového kruhového zásobníku.

- SO, PS 3.58 Bubnové mikrosítové filtry

 • o Nátěr ŽB konstrukce.
 • o Zásyp nádrže.

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • o Betonáž dna konstrukce.

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • o Oprava omítek, vymalování na cca 50% ploch, vyvložkování jednoho průduchu komína, odstranění ocelových vrat, demontáž části rozvodů elektroinstalace a demontáž lešení.
 • o Demontáž kotlů a rozvodů, montážní práce, osazení plynového kotle.

- SO SO 3.64 Provozní  budova

 • o Demontáž, montáž a obezdění dešťových svodů, vybourání pracovního otvoru v rozvodně a část příčky v rozvodně.
Červenec 2010
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.