Září 2011

V měsíci září byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO 3.02 Stoka AH, AH-1 - Rohova

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí domovních přípojek a uličních vpustí

- SO 3.03 Stoka AF 1

 • Kompletní položení potrubí v délce 306,19m včetně přípojek o délce 49,28m, probíhá příprava podkladů pod živice

Stoka AF

Zhotovitel na této části čeká na zprovoznění mostu přes Zubřinu, aby mohla být kanalizace napojena do stávající šachty

- SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace sklolaminátového potrubí DN1600 včetně přípojek a šachet, včetně přípojek a uličních vpustí, celkem 49,45 bm.
 • Dokončení konečné úpravy komunikace na stoce B, část A v Hruškově ulici.

- SO 3.11 Stoka BD - Břetislavova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace sklolaminátového potrubí DN 800 včetně šachet, celkem cca 19,02 bm.

- SO 3.13 Stoka BE - Voborníkova

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PP UR II DN 300 včetně šachet, celkem cca 114 bm.

- SO 3.25 Stoka Z - Tovární

 • Zemní práce, štěrkové lože, podkladní beton a betonářské práce železobetonového koryta, celkem 101,35m.

- SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 a šachet v úseku, celkem 12,88 bm.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 200 a šachet v úseku, celkem 5,95 bm.

- SO 3.27 Stoka D

 • Výměna poškozených obrubníků, terenní úpravy u školy.Trasa kanalizace je dokončena mimo úsek o délce 25m , bude provedeno po zprovoznění ČS 2

- SO 3.29 Stoka AS – louka U Tří vrb

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 250 a šachet, celkem 108,96 bm.
 • Provedení protlaku ocelovou chráničkou DN 400 pod silnicí, celkem 16bm, dokončení konečné úpravy komunikace.

- SO 3.31 Výtlak V2

 • Zemní práce a pokládka potrubí výtlaku v délce 94,69m.Výtlak je dokončen mimo úsek ČS 2 a akumulační nádrže
 • Provedeno zapažení stavební jámy pro ČS 1 štětovnicemi larsen

- 3.33 ČS 2

 • Bylo odsouhlaseno a provedeno zapažení stavební jámy pro ČS 2 a akumulační nádrž štětovnicemi larsen.

- SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – U jezera

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 a šachet v úseku, celkem 240,49 bm.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 500 a šachet včetně shybky pod řekou z tvárné litiny, celkem 41,84 bm.
 • Dokončení konečné úpravy komunikace.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

- SO 02

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 90*5,4 v délce 77,88 m včetně obnovy zpevněných povrchů.

- SO 10

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 90*5,4 v délce 107,01 m a DN 110*6,6 v délce 174,20m včetně obnovy zpevněných povrchů.

- SO 14

 • SOVK-15 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 160, celkem 68,8 bm
 • SOP-5 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 90, celkem cca 31,2 bm

- SO 17

 • SOVK-11 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 110*6,6, celkem 209,2 bm

- SO 19

 • SOVK-8 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku od napojovacího bodu do LB-SOVK8-3, celkem cca 88 bm

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO, PS 3.52 Vypínací a odlehčovací komora

 • Úprava technologického zařízení – norná stěna

 

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Sanace vazníků
 • Stavba lešení
 • Demontáž výplní
 • Opravy omítek vnějších
 • Demontáž části stropního pláště

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Sanace vazníků
 • Stavba lešení
 • Demontáž výplní
 • Opravy omítek vnějších
 • Demontáž části stropního pláště

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Vyčištění nádrží
 • Demontáž technologie
 • Bourací práce

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Teréní úpravy

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Vybourání základu pod kotlem č.1 a osazení rámů vzduchotechniky, byla dokončena elektroinstalace mimo napojení ventilátorů. Dále byl vyvložkován druhý průduch komína nerez potrubím.
 • Demontáž  rozvodů, montážní práce, osazení plynového kotle.

- SO SO 3.64 Provozní  budova

 • Demontáž a montáž radiátorů a rozvodů ustředního topení z cca 95%. Oprava omítek , penetrace,malba části stěn a stropů.
 • Demontáž podhledů na chodbách, byly prováděny montážní práce rozvodů elektro, osazení rozvodných skříní.Byly zahájeny práce na výměně potrubí rozvody vody aodpadů.Byly provedena výměna 38 ks dřevěných oken za plastová
Září 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.