Únor 2011

V měsíci únoru 2011 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

SO 3.03 Stoka AF

 • Provedeno čištění šachet a kanalizace a oprava šachet.

SO 3.07 Stoka AU-3 - Kasárna

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí přípojek DN 150, celkem 18,3 bm.

SO 3.08 Stoka AV - Kasárna

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 400 včetně přípojek a šachet, celkem 81,98 bm.

SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1400 včetně přípojek a šachet, celkem 80,05 bm.

SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • Úprava povrchu kolem retenční nádrže, zřízení plochy ze silničních panelů, vyplnění spar mezi panely, osazení vyrovnávacích prstenců a litinových poklopů.

SO 3.27 Stoka D

 • Zhotovitel provedl pokládku panelů v areálu Karpem, čištění šachet a terenní úpravy před učnovskou školou.

SO 3- 31 Výtlak V2

 • Zhotovitel provedl pokládku panelů v areálu Karpem.

SO 3-33 ČS 2

 • Zhotovitel provedl odzkoušení a dodávku ručního jeřábku na demontáž čerpadel.

SO 3-34 Přípojky NN k ČS

 • Zhotovitel provedl výkop rýhy, pokládku kabelů a osazení 2 ks revizních šachet na přípojkách k oběma ČS, zásyp rýhy se zhutněním a zpětnou pokládku panelů v areálu Karpem.

PS 3-40 ČS elektroinstalace

 • Na obou ČS byly vystrojeny rozvaděče a zapojeny čerpadla a provedeno odzkoušení chodu čerpadel.

PS 3-41 ČS MAR

 • Na obou ČS bylo provedeno osazení rozvaděče s doplněním komponentů pro MAR a bylo provedena odzkoušení jednotlivých funkcí.

PS 3-42  ČS přenos dat

 • Na obou ČS  bylo provedeno doplnění komponentů pro ASŘTP a doplněny jednotlivé řídící systémy a jejich odzkoušení.

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

- SO 08

 • Zemní práce, kompletace potrubí Pe d 110 v délce 59,8 bm.

- SO 20 ŘAD SOV-41, SOV-42, SOV-52, SOVK-10, SOVK-16 - Havlíčkova, Klímova

 • o SOVK-10 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 154,1 bm
  • SOV-41 : Zemní práce, propoje na řad SOVK-10, celkem 2,2 bm.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Bourací práce
 • Betonářské práce
 • Klempířské práce
 • Práce na sanacích
 • Zednické práce
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody

-SO, PS 3.56 Dmychárna

 • Betonářské práce

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Zednické práce
 • Bourací práce
 • Betonářské práce
 • Technologické práce

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Montážní práce elektro.

- SO, PS 3.63 Kolektor a potrubní rozvody

 • Sanační práce.

- SO, PS 3.64 Provozní  budova

 • Práce na vnitřních instalacích, včetně zednického začištění.
 • Obnova dlažeb a obkladů.
 • Nátěry zárubní a stěn chodeb
 • Elektrotechnologické práce
Únor 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.