Srpen 2012

V měsíci srpnu byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

 

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

Zhotovitel prováděl opravy vad a nedodělků zjištěných při předpřejímkách.

 

SO 3.04 Stoka AR

  • práce na retenční stoce a obnově povrchů.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

Zhotovitel prováděl opravy vad a nedodělků zjištěných při předpřejímkách.

 

SO 08

  • Obnova zpevněných povrchů.

SO 11

  • Obnova zpevněných povrchů.

SO 13

  • Obnova zpevněných povrchů.

SO 16

  • Obnova zpevněných povrchů.

SO 18

  • Obnova zpevněných povrchů.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

Zhotovitel prováděl opravy vad a nedodělků zjištěných při předpřejímkách.

- PS 3.55 Monoblok


Srpen 2012
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.