Srpen 2010

V měsíci srpnu 2010 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu:

D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- SO 3.02 Stoka AH, AH-1 - Rohova

 • o Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí DN 400 a DN 500, přípojek, šachet a uličních vpustí, celkem 64,4 bm. Obnova zpevněných povrchů.

- SO 3.03 Stoka AF1 - Chrastavická

 • o Oprava dopravního značení, pokládka obrubníků, pokládka zámkové dlažby a živičného koberce, odvezení materiálu z parkoviště u Všech svatých a jeho uklizení

- SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • o Zemní práce, pokládka a kompletace sklolaminátového potrubí DN1400 včetně přípojek a šachet, uličních vpustí a konečné úpravy povrchů, celkem 8,91 bm.
 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN800 včetně přípojek, šachet, přípojek a uličních vpustí, celkem 68,52 bm.

- SO 3.25 Stoka Z - Tovární

 • o Zemní práce, štěrkové lože, podkladní beton a betonářské práce železobetonového koryta. Dále zhotovitel prováděl konečnou úpravu povrchů

- SO 3.26 Stoka BN – U sv.Anny

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 a šachet, celkem 63,96 bm.

- SO 3.27 Stoka D – Prokopa Velikého

o Zemní práce a pokládka potrubí PP DN 250 cca 375 m včetně šachet.

- SO 3.29 Stoka AS – louka U Tří vrb

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 250 a šachet, celkem 202,47 bm.

- SO 3.31 Výtlak V2 – Prokopa Velikého

o Zemní práce a pokládka potrubí výtlaku v délce cca 135 m od protlaku na konec úseku

a cca 63 m před budovou školy.

- SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – U jezera

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 300 a šachet, včetně protlaku, celkem 198,02 bm.

D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

- SO 07 ŘAD SOV-22, SOV-24 – Dukelská, Šumavská

 • SOV-22 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, propoj, celkem 2,6 bm hlavního řadu. Obnova zpevněných povrchů.
 • SOV-24 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, propoj, celkem 7,5 bm hlavního řadu. Obnova zpevněných povrchů.

- SO 08 ŘAD SOV 27 – Boženy Němcové

 • o SOV-27 Obnova povrchů.

- SO 10 ŘAD SOV-44 – Na Milotově

 • o SOV-44 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku cca 201m

- SO 14 ŘAD SOP-5 - Zahradní

 • o SOP-5 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku cca 40 m.

- SO 19 ŘAD SOV-38, propoj SOV-38, SOV-39, SOVK-8, SOV-40, SOVK-9, SOPK-2, SOVK-12 - Tovární, Srnova

 • o SOVK-9 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 2,6 bm. Obnova zpevněných povrchů.
 • o SOV-40 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 30,1 bm. Obnova zpevněných povrchů.

- SO 20 ŘAD SOV-41, SOV-42, SOV-52, SOVK-10, SOVK-16 - Havlíčkova

 • o SOVK-16 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 51,45 bm. Obnova zpevněných povrchů.
 • o SOV-52 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 7,2 bm. Obnova zpevněných povrchů.

D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- SO, PS 3.52 Vypínací a odlehčovací komora

 • o Zastropení komor
 • o Demolice stávajícího výustního objektu

- SO 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • o Sanace omítek garáží
 • o Betonáž stropů

- SO 3.55 Monoblok

 • o Betonáž šachty měření odtoku.

- SO, PS 3.57 Chemické hospodářství

 • o Montáž potrubí PVC Js 150, zemní práce a pokládku vodovodního potrubí včetně příslušné armatury.
 • o Osazení čerpadel a potrubí DN 20 PVC.

- SO, PS 3.58 Bubnové mikrosítové filtry

 • o Osazení technologie - BMF.
 • o Provedení trubních propojů.
 • o Kamenný zához u výustního objektu č.2 + samotný výustní objekt č. 2.

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • o Betonáž stěn a spádového dna nádrže.

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • o Montáž části rozvodů elektroinstalace, přípravné práce pro mtž vrat.
 • o Montáž kotle.

- SO 3.63 Kolektor a potrubní rozvody

 • o Zemní práce, mtž potrubí na propojích k BMF – nátok, odtok, obtok, sání, výtlak, přeložka dešťové kanalizace.

- SO SO 3.64 Provozní  budova

 • o Demontáž a montáž radiátorů a rozvodů ustředního topení z cca 50%. Opravu omítek, penetrace,malba části stěn a stropů.Demontáž podhledů na chodbách, zahájení práce na rozvodech elektro.
Srpen 2010
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.