Říjen 2011

V měsíci říjnu byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

SO 3.01 Stoka AD

 • Obnova zpevněných povrchů.

SO 3.04 Stoka AR

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1200 včetně, celkem 49,63 bm.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN250 včetně  šachty, celkem 30,33 bm.
 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí odboček DP, DN150 včetně  přepojení uličních vpustí.

SO 3.12 Stoka BD-1

 • Zemní práce, provedení rozdělovací šachty RŠ517, včetně povrchových úprav.

SO 3.14 Stoka BF

 • Zemní práce, provedení rozdělovací šachty RŠ516, včetně povrchových úprav.

SO 3.13 Stoka BE

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN500 včetně odboček pro domovní přípojek a šachet celkem 38,87 bm.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

SO 01

 • Obnova zpevněných povrchů po výstavbě řadů.

SO 04

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 653,8 bm, obnova zpevněných povrchů.

SO 13

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí PE DN 110x6,6, včetně přípojek, celkem 94,5 bm.

SO 18

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 131,7 bm.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

-PS 3.52 Vypínací a odlehčovací práce

 • Elektropráce

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Zednické práce
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Práce na sanacích konstrukcí

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Odzkoušení levé části monobloku
 • Technologické práce

-SO, PS 3.56 Dmychárna

 • Betonářské práce

- SO 3.59 Úprava kalů a skladování

 • Instalatérské práce
 • Elektro a technologické práce

SO 3.60 Kalové a plynové hospodářství

 • Bourací práce
 • Lešenářské práce
 • Elektro a technologické práce

-SO,  PS 3.61 Plynová komresorovna

 • Zednické práce.
 • Elektro a technologické práce.

-PS3.62 Plynová kotelne

 • Výstavba plynového potrubí: 27,97m ocelového potrubí Js 100.
 • Elektro a technologické práce.

-SO,  PS 3.63 Kolektor, AT stanice

 • Elektro a technologické práce

SO 3.67 Úprava komunikací, terénní úpravy, oplocení

 • Zpevněná plocha stáčení kalů.
 • Práce na komunikaci od dmychárny po skládku kalů.
říjen 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.