Duben 2011

V měsíci dubnu2011 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

SO 3.03 Stoka AF

 • Pokládka živičných vrstev ve vjezdu do areálu technických služeb a kamerová zkoušku celé kanalizace.

SO 3.02 Stoka AH, AH-1 - Rohova

 • o Provedení konečné úpravy komunikace.

SO 3.07 Stoka AU-3 - Kasárna

 • o Oprava zámkové dlažby v trase kanalizace a provedení konečné úpravy komunikace v místě napojení na stávající řad.

SO 3.08 Stoka AV - Kasárna

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 400 včetně odbočení  a šachet, celkem 38,61bm.

SO 3.09 Stoka B - Havlíčkova

 • o Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1400 včetně odbočení  a šachet, celkem 90,64 bm.

SO 3.11 Stoka BD

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN800 včetně přípojek a šachet v délce 15,46 bm.

SO 3.13 Stoky BE

 • Montáž šachet.

SO 3.17 Stoky BK, BK-1

 • Montáž šachty.

SO 3.22 Odlehčovací komora OK1BO – Elišky Krásnohorské

 • o Montáž technologie, osazení poklopů, dokončení zasypu a provedení konečných povrchových úprav komunikace.

SO 3- 31 Výtlak V2

 • Pokládka panelů v areálu Karpem

SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – U jezera

 • o Provední opravy oplocení čerpací stanice, terénní úpravy.

SO 3.36 Stoka BA-3 - Pelnářova

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN300 včetně odbočení a šachet, celkem 82,08 bm.

SO 3.27Stoka D

 • Byla dokončena stoka D 2-1 včetně přípojky pro Plynomu.Dále byly v nočních hodinách provedeny kanalizační odbočení  v ul. Prokopa Velikého a provedeny podkladní vrstvy, frézování a pokládka živičných koberců včetně zafrézování a zalití spar.Byla provedena kamerová zkouška celého úseku kanalizace.

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

 

SO 03

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 110 v délce 187,8 bm.

SO 05

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 75 v délce 139 bm a d 90 v délce 7,2 bm.

SO 06

 • Zemní práce, kompletace potrubí PE d 225 v délce 71,7 bm a v délce 28 bm protlakem.

SO 08

 • Zemní práce, kompletace potrubí Pe d 110 v délce 57 bm.

SO 11

 • Obnova komunikací.

SO 12 SOPK 1

 • Byl proveden odkop materiálu, podkladní a živičné vrstvy na části trasy, zafrézování zámků.

SO 13 ŘAD SOV-4, SOV-5, SOVK-2, SOV-7, SOVK-3, SOVK-4, SOVK-1 - Sadová

 • SOV-4 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 335,7 bm

SO 15

 • Obnova komunikací.

SO 17

 • Zemní práce, kompletace potrubí Pe d 90 v délce 13,55 bm

SO 18

 • Obnova komunikací.

SO 20 ŘAD SOV-41, SOV-42, SOV-52, SOVK-10, SOVK-16 - Havlíčkova

 • o SOVK-10 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku, celkem 129 bm
  • SOV-41, SOV-42 : Provedení konečné úpravy komunikace

 

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

 

-PS 3.52 Vypínací a odlehčovací komora

 • Elektrotechnologické práce

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Betonářské práce
 • Zednické práce
 • Sanační práce
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Zednické práce
 • Práce na sanacích konstrukcí
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Práce na sanacích konstrukcí
 • Práce na jímce plavoucích nečistot a šachtě regulačního odtoku

-SO, PS 3.56 Dmychárna

 • Pokrývačské práce
 • Kolektor vzduchových rozvodů

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Zednické práce
 • Vlečka pro kontejnery kalů
 • Betonářské práce
 • Elektro a technologické práce

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Pokládka dlažby a soklíku a dokončena malba.

- SO, PS 3.63 Kolektor a potrubní rozvody

 • Sanační práce.

- SO, 64 Provozní  budova

 • Začištění po osazení oken.
 • Oprava venkovních omítek.
 • Nátěry venkovní omítky
 • Elektromontážní práce
 • Stavba lešení

-PS 3,64 ASŘTP

 • Osazen rozvaděč DT1,DT2 a indukční průtokoměry

-SO 3.66 Venkovní osvětlení

 • Zemní práce a mtž sloupu VO
Duben 2011
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.