Červen 2010

V měsíci červnu 2010 byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu:

D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- SO 3.02 Stoka AH, AH-1 – Rohova ul.

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 500 a DN 400 včetně přípojek a šachet, celkem 129,78 bm.

- SO 3.09 Stoka B – Hruškova ul.

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci sklolaminátového potrubí DN1400 včetně přípojek a šachet, celkem 116,92 bm.

- SO 3.25 Stoka Z – Tovární ul.

 • Zemní práce, štěrkové lože, podkladní beton a betonářské práce železobetonového koryta, uložení kameninového žlábku a provedení spádového betonu v délce cca 85bm.

- SO 3.29 Stoka AS – od ulice od ulice Sadové k Týnskému předměstí (podél odtoku z rybníka u Tří Vrb)

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 250 a šachet, celkem 432,83 bm.

- SO 3.35 Stoka BS, BS-4 – podél komunikací Domažlice – Havlovice – Kozinova ul.

 • Zemní práce, pokládku a kompletaci potrubí DN 500 a šachet, celkem 196,33bm.

- SO 3.03 Stoka AF 1 – Chrastavická ul.

 • Zemní práce a pokládku potrubí včetně šachet.

- SO 3.27 Stoka D – ul. Prokopa Velikého, areál OSP

 • Zemní práce a pokládku potrubí PP včetně šachet.

- SO 3.31 Výtlak V2

 • Zemní práce a pokládku potrubí výtlaku v délce cca 85m. Zahájeny zemní práce na akumulační nádrži.

D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedny práce v rozsahu:

- SO 07 ŘAD SOV-22 - Dukelská ul., SOV-24 Šumavská

 • SOV-22 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 102,80 bm.
 • SOV-24 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 261,20 bm.

- SO 08 ŘAD SOV 27 – Boženy Němcové

Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí celkem 58 m.

- SO 09 ŘAD SOV-33 - Husova ul.

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí včetně konečné povrchové úpravy v úsek, celkem 13,10 bm.

- SO 10 ŘAD SOV-44 – Na Milotově

Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí v úseku cca 90m

- SO 19 ŘAD SOVK-12 - Rohova ul.

 • SOVK-12 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem 123,70bm.

- SO 20 ŘAD SOVK-16 – Hruškova ul

 • SOV-16 : Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí, celkem cca 220bm.

D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- SO, PS 3.52 Vypínací a odlehčovací komora

 • Betonáž ŽB konstrukce odlehčovací stoky a výustního objektu, vč. krystalizačního nátěru
 • o Zastropení odlehčovací stoky.
 • o Osazení šoupěte ná nátoku do ČOV

- SO 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Betonáž základů pro místnost elektrorozvaděčů.
 • Vyzdívka místnosti elektrorozvaděčů.

- SO 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Práce na provizorním obtoku – zemní práce, podkladní konstrukce, betonáž dna.

- SO, PS 3.58 Bubnové mikrosítové filtry

 • Betonáž ŽB konstrukce BMF – dělící příčky.
 • Osazení stavítek.

- SO 3.59 Úprava Kalů a skladování

 • Zemní práce, podkladní konstrukce.

- SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Bourání základů a vybourání otvorů v cihelném zdivu, betonáž nových základů pro kotle, montáž lešení.
 • Demontáž kotlů a rozvodů.
Červen 2010
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.